Clinical efficacy of psychiatric nursing-based vancomycin in the treatment of Staphylococcus aureus infectious skin diseases Page No: 681-685

By: Li Zhang, Jinfeng Liu, Zhaomin Sun, Min Li, Mei Tao, Hongxia Cui, Xiujun Ji, Guo Chen

Keywords: Vancomycin, psychiatric nursing-based, Staphylococcus aureus, skin disease, clinical efficacy

DOI : 10.36721/PJPS.2023.36.2.SP.681-685.1

Abstract: To study the clinical effect of psychiatric nursing-based vancomycin in patients with staphylococcus aureus infectious skin disease[View Complete Article]