Assessment on the antithrombotic therapy of rivaroxaban and clopidogrel after PCI in Chinese patients Page No: 00

By: Long Bai, Xiao-hong Yang, Ya-qing Zhou, Xiao-ran Cui, Ling-zhi Fu, Ji-dong Zhang

Keywords: Assessment on the antithrombotic therapy of rivaroxaban and clopidogrel after PCI in Chinese patients

DOI : 10.36721/PJPS.0000.00.0.REG.000-000.1

Abstract: Assessment on the antithrombotic therapy of rivaroxaban and clopidogrel after PCI in Chinese patients[View Complete Article]